Og贸lnopolski Turniej Ch贸r贸w

Legnica Cantat 52

27-29 MAJA 2022
Legnica – listopad 2021

Regulamin

 

1. CELEM FESTIWALU JEST:

1. Pobudzanie i rozwijanie zainteresowa艅 muzyk膮 ch贸raln膮,
2. Doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespo艂贸w ch贸ralnych,
3. Nawi膮zywanie kontakt贸w, wymiana do艣wiadcze艅 i konfrontacja dorobku artystycznego ch贸r贸w ,
4. Popularyzowanie tw贸rczo艣ci ch贸ralnej r贸偶nych epok,
5. Promocja wsp贸艂czesnej literatury ch贸ralnej.

2. FESTIWAL CH脫RALNY LEGNICA CANTAT

Festiwal zainicjowany zosta艂 przez nie偶yj膮cego ju偶 legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karli艅skiego. W ramach Festiwalu odbywaj膮 si臋 przes艂uchania konkursowe 鈥 Turniej Ch贸r贸w, kt贸rego g艂贸wn膮 nagrod臋 stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy . Ch贸ry, kt贸re zdob臋d膮 j膮 trzykrotnie, otrzymaj膮 na w艂asno艣膰 wiern膮 kopi臋 oryginalnej lutni, wykonan膮 w skali 1:1 z tych samych materia艂贸w i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy Turnieju walcz膮 o kopi臋 nr 1.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

1. Festiwal LEGNICA CANTAT 52 odb臋dzie si臋 w dniach 27-29 maja 2022 r. w Legnicy.

a) organizatorzy og艂aszaj膮 nab贸r dla zainteresowanych zespo艂贸w trwaj膮cy od 13 grudnia 2021 do 18 lutego 2022
b) organizatorzy w porozumieniu z Rad膮 Artystyczn膮 mog膮 zakwalifikowa膰 do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat zespo艂y nominowane przez inne festiwale.

2. Uczestnikami Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat mog膮 by膰 ch贸ry i kameralne zespo艂y wokalne (mieszane, 偶e艅skie, m臋skie, m艂odzie偶owe, dzieci臋ce).

3. Zespo艂y pragn膮ce wzi膮膰 udzia艂 w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat przesy艂aj膮 w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2022r.:

a) wype艂nion膮 komputerowo kart臋 zg艂oszenia,
b) DOBREJ JAKO艢CI NAGRANIE audio trzech utwor贸w a cappella (no艣nik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowi膮zkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego tw贸rcy, z tekstem w j臋zyku polskim. Wyklucza si臋 nagrania video z d藕wi臋kiem.
c) partytury utwor贸w, kt贸re ch贸r wykona podczas konkursu.

 

4. Zespo艂y zakwalifikowane do udzia艂u w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat poprzez nominacj臋, przesy艂aj膮 w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2022r.:

a) wype艂nion膮 komputerowo kart臋 zg艂oszenia,
b) partytury utwor贸w, kt贸re ch贸r wykona podczas konkursu.

 

5. O zakwalifikowaniu do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat decyduje Rada Artystyczna powo艂ana przez organizator贸w.

a) postanowienia Rady Artystycznej zostan膮 przekazane ch贸rom do dnia 28.02.2022 r.
b) kwalifikacja odbywa si臋 na podstawie nades艂anych nagra艅 oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego lub na podstawie nominacji zgodnie z zapisami par. 3 pkt.

 

6. O zakwalifikowaniu do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat poprzez nominacje decyduj膮 cz艂onkowie Rady Artystycznej po osobistym wys艂uchaniu prezentacji konkursowych zaprezentowanych podczas innych festiwali.

a) nominacje takie mog膮 stanowi膰 regulaminowe lub pozaregulaminowe nagrody jury innych festiwali, w kt贸rych zasiada przynajmniej jeden cz艂onek Rady Artystycznej Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat lub inna osoba wskazana przez Rad臋 Artystyczn膮 i posiadaj膮ca pe艂nomocnictwo Rady do nominowania.
b) nominacje mog膮 by膰 przyznane po konsultacji z organizatorami Festiwalu
c) ch贸ry nominowane s膮 informowane o nominacji niezw艂ocznie.
d) ch贸ry nominowane s膮 zobowi膮zane potwierdzi膰 udzia艂 w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat w ci膮gu 30 dni od nominacji, ale nie p贸藕niej, ni偶 na miesi膮c przed rozpocz臋ciem Festiwalu Legnica Cantat.

 

7. Zespo艂y zakwalifikowane do udzia艂u w Turnieju Ch贸r贸w przygotowuj膮 program konkursowy z艂o偶ony z dowolnie wybranych utwor贸w. Po偶膮dane jest ich stylistyczne zr贸偶nicowanie.

8. Dopuszcza si臋 wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).

9. W repertuarze konkursowym musi znale藕膰 si臋 przynajmniej jeden utw贸r polskiego kompozytora z tekstem w j臋zyku polskim.

10. D艂ugo艣膰 trwania programu nie mo偶e przekracza膰 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, wyst臋p zespo艂u mo偶e zosta膰 przerwany przez Jury.

11. Przes艂uchania konkursowe i og艂oszenie wynik贸w Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat odb臋d膮 si臋 28 maja 2022

12. Ze wzgl臋du na mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia szczeg贸lnych okoliczno艣ci uniemo偶liwiaj膮cych organizacj臋 Festiwalu i przes艂uchania konkursowe w formie stacjonarnej zgodnie z zapisami 搂 pkt. 11 organizatorzy mog膮 podj膮膰 decyzj臋 o zmianie formu艂y Turnieju i og艂osi膰 najp贸藕niej do dnia 13 maja 2022 roku jedno z nast臋puj膮cych rozwi膮za艅:

a) przenie艣膰 Festiwal na inny termin,
b) przeprowadzi膰 przes艂uchania konkursowe w formule on-line, o ile umo偶liwia膰 to b臋d膮 warunki techniczne r贸wne dla wszystkich uczestnik贸w,
c) przeprowadzi膰 przes艂uchania konkursowe w siedzibie ch贸ru lub wskazanej przez ch贸r lokalizacji pod warunkiem, 偶e taki tryb przes艂ucha艅 dotyczy膰 b臋dzie wszystkich uczestnik贸w Turnieju; w takim przypadku organizatorzy przedstawi膮 harmonogram przes艂ucha艅 konkursowych wszystkim uczestnikom Turnieju nie p贸藕niej, ni偶 13 maja 2022 r.,
d) zast膮pi膰 przes艂uchania konkursowe w ramach turnieju formu艂膮 przegl膮du i w takim przypadku nie przyznawa膰 nagr贸d regulaminowych,
e) odwo艂a膰 Festiwal w ca艂o艣ci.

 

13. Repertuar przyj臋ty przez Rad臋 Artystyczn膮 na podstawie przys艂anych partytur nie mo偶e zosta膰 zmieniony. Podana kolejno艣膰 utwor贸w konkursowych mo偶e ulec zmianie po uprzednim zg艂oszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodnicz膮cego Jury.

14. Zasady udzia艂u zakwalifikowanych zespo艂贸w w Turnieju Ch贸r贸w reguluje umowa mi臋dzy organizatorem a instytucj膮 deleguj膮c膮 ch贸r lub samym ch贸rem, je艣li ten posiada osobowo艣膰 prawn膮. Umowa zostanie podpisana z ch贸rami po ich zakwalifikowaniu do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

4. ZASADY ROZGRYWANIA OG脫LNOPOLSKIEGO TURNIEJU CH脫R脫W LEGNICA CANTAT

1. Zakwalifikowani uczestnicy Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat startowa膰 b臋d膮 w trzech kategoriach:

a) Zespo艂y dzieci臋co – m艂odzie偶owe (do 20 proc. os贸b powy偶ej 18 roku 偶ycia)
b) Zespo艂y wokalne (do 12 os贸b)
c) Zespo艂y os贸b doros艂ych.

2. O podziale ch贸r贸w na kategorie w sytuacjach spornych decyduje Rada Artystyczna Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

3. Organizatorzy przeprowadz膮 komisyjne losowanie kolejno艣ci wyst臋pu ch贸r贸w nie p贸藕niej, ni偶 na 10 dni przed rozpocz臋ciem Festiwalu a o wynikach losowania niezw艂ocznie poinformuj膮 ch贸ry bior膮ce udzia艂 w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

搂5. RADA ARTYSTYCZNA, JURY KONKURSU

1. Organizatorzy powo艂uj膮 Rad臋 Artystyczn膮 Festiwalu i Jury Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat z艂o偶one z do艣wiadczonych dyrygent贸w ch贸ralnych, nauczycieli akademickich lub innych os贸b o ugruntowanej pozycji i posiadaj膮cych niezb臋dn膮 wiedz臋, reprezentuj膮cych r贸偶ne 艣rodowiska.

2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotycz膮ce zmiany regulaminu Festiwalu i zasad kwalifikacji dopuszczaj膮cych zg艂oszone zespo艂y do udzia艂u w Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat zgodnie z zapisami 搂3 p. 1 – 6.

3. Organizatorzy powo艂uj膮 Przewodnicz膮cego Jury, kt贸rego okres kadencji wynosi 3 lata.

4. Przewodnicz膮cy Jury proponuje cz艂onk贸w Rady Artystycznej oraz Jury, ich powo艂anie wymaga akceptacji Organizator贸w.

5. Jury dokonuje oceny bior膮cych udzia艂 w Turnieju zespo艂贸w ch贸ralnych, kwalifikuj膮c je wg kryteri贸w okre艣lonych w niniejszym regulaminie.

6. Jury dokonuje rozdzia艂u nagr贸d w oparciu o wyniki przes艂ucha艅 konkursowych.

7. Sk艂ad Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.

搂6. SYSTEM OCENIANIA

1. Wyst臋py ch贸r贸w b臋d膮 oceniane przez Jury na podstawie nast臋puj膮cych kryteri贸w:

a) technika – technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm;
b) interpretacja – w艂a艣ciwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy, konstrukcji frazy, stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopie艅 trudno艣ci repertuaru;
c) ca艂o艣ciowe wra偶enie artystyczne – zbudowanie formy ka偶dego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespo艂em, oddzia艂ywanie na publiczno艣膰, 艣piew z pami臋ci.

 

2. Na podstawie powy偶szych kryteri贸w ka偶dy z cz艂onk贸w Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.

3. Ch贸ry bior膮ce udzia艂 w konkursie mog膮 otrzyma膰 opini臋 swojego wyst臋pu bezpo艣rednio od Jury, kt贸re b臋dzie dost臋pne po og艂oszeniu wynik贸w przes艂ucha艅 konkursowych.

搂7. NAGRODY

1. Zakwalifikowanie do Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat jest r贸wnoznaczne z przyznaniem wszystkim uczestnicz膮cym ch贸rom nagr贸d kwalifikacyjnych w wysoko艣ci:
a) Dla zespo艂贸w do 20 os贸b (w艂膮cznie z dyrygentem i akompaniatorem) 50 z艂 na 1 cz艂onka zespo艂u
b) Dla zespo艂贸w powy偶ej 20 os贸b (w艂膮cznie z dyrygentem i akompaniatorem) 鈥 1000 z艂 na ca艂y zesp贸艂
c) Zakwalifikowane zespo艂y otrzymaj膮 nagrody kwalifikacyjne po wykonaniu prezentacji w ramach Og贸lnopolskiego Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat.

2. W Og贸lnopolskim Turnieju Ch贸r贸w Legnica Cantat przewiduje si臋 przyznanie nast臋puj膮cych nagr贸d:

a) Grand Prix, Nagroda G艂贸wna, Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy: 15.000 PLN
b) I miejsce, Nagroda im. Henryka Karli艅skiego dla zwyci臋zcy w kategorii ch贸r贸w os贸b doros艂ych: 6.000 PLN
c) II miejsce w kategorii ch贸r贸w os贸b doros艂ych: 3000 PLN
d) III miejsce w kategorii ch贸r贸w os贸b doros艂ych: 1500 PLN
e) Wyr贸偶nienie w kategorii ch贸r贸w os贸b doros艂ych: 500 PLN
f) I miejsce, Nagroda Prezydenta Miasta Legnica w kategorii ch贸r贸w dzieci臋co – m艂odzie偶owych: 6.000 PLN
g) II miejsce w kategorii ch贸r贸w dzieci臋co-m艂odzie偶owych: 3000 PLN
h) III miejsce w kategorii ch贸r贸w dzieci臋co-m艂odzie偶owych: 1500 PLN
i) Wyr贸偶nienie w kategorii os贸b dzieci臋co-m艂odzie偶owych: 500 PLN
j) I miejsce, Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury w kategorii zespo艂贸w wokalnych: 6000 PLN
k) II miejsce w kategorii zespo艂贸w wokalnych: 3000 PLN
l) III miejsce w kategorii zespo艂贸w wokalnych: 1500 PLN
m) Wyr贸偶nienie w kategorii zespo艂贸w wokalnych: 500 PLN
n) Nagroda – Puchar Polskiego Zwi膮zku Ch贸r贸w i Orkiestr Zarz膮du G艂贸wnego w Warszawie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego

3. Dyplomy: z艂ote, srebrne, br膮zowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punkt贸w w przes艂uchaniu konkursowym:
– z艂oty dyplom 90 – 100 punkt贸w
– srebrny dyplom 80 – 89,9
– br膮zowy dyplom 70 – 79,9
4. Spo艣r贸d ch贸r贸w , kt贸re otrzyma艂y Z艂oty Dyplom, Jury konkursu wy艂ania laureata nagrody G艂贸wnej – Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy.
5. Nagrody pieni臋偶ne podlegaj膮 opodatkowaniu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
6. Nagroda pieni臋偶na zostanie wyp艂acona przelewem na konto bankowe instytucji deleguj膮cej ch贸r lub 鈥 w przypadku jej braku 鈥 dyrygentowi ch贸ru.
7. Jury mo偶e przyzna膰 inne nagrody nieregulaminowe.
8. Jury ma prawo innego ni偶 przewiduje regulamin podzia艂u nagr贸d.
9. Decyzje Jury s膮 ostateczne.

7. WARSZTATY, SPOTKANIA I KONCERTY

1. Organizatorzy przewiduj膮 dodatkowe warsztaty, spotkania i wyst臋py ch贸r贸w uczestnicz膮cych w Festiwalu. Odb臋d膮 si臋 one w miejscach wskazanych przez organizatora.
2. Zespo艂y uczestnicz膮ce w Festiwalu zobowi膮zane s膮 do uczestniczenia we wskazanych przez organizator贸w wydarzeniach Festiwalu oraz przygotowania stosownego programu.
3. Szczeg贸艂owy harmonogram koncert贸w towarzysz膮cych zostanie przes艂any zespo艂om do 30.04.2022r.

8. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1. W przypadku rezygnacji z udzia艂u w Turnieju nagroda kwalifikacyjna nie b臋dzie wyp艂acana.

2. Koszty przejazdu, nocleg贸w i wy偶ywienia pokrywaj膮 instytucje deleguj膮ce lub ch贸ry.

3. Uczestnicy Turnieju zobowi膮zani s膮 do posiadania ubezpieczenia koszt贸w leczenia szpitalnego.

4. Zg艂oszenie ch贸ru do Turnieju jest r贸wnoznaczne z wyra偶eniem zgody na nieodp艂atne prawo rejestracji artystycznego wykonania ch贸ru dowoln膮 technik膮 zapisu i jego rozpowszechniania.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i zwi膮zane z tym dzia艂ania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.

6. Za udzia艂 w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych dokonanych podczas Turnieju a tak偶e za ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie ch贸ry i dyrygenci nie otrzymuj膮 honorarium.

7. Rezygnacja z udzia艂u w Turnieju oraz wszystkie zmiany dotycz膮ce liczby cz艂onk贸w zespo艂贸w powinny by膰 zg艂oszone pisemnie do biura organizacyjnego najp贸藕niej do dnia 30.04.2022 r.

8. Zg艂oszenie zespo艂u do Festiwalu jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 wszystkich zapis贸w niniejszego regulaminu.

Podstawa聽prawa聽obowi膮zku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679聽 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.聽L.聽z聽2016 r.聽Nr 119) zwane dalej 鈥濺ozporz膮dzeniem鈥.

Administrator danych聽

Administratorem danych jest聽 Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego聽z聽siedzib膮 聽przy ul. Chojnowskiej 2,聽 59-220 Legnica

Dane kontaktowe

Z administratorem mo偶na si臋 skontaktowa膰:

鈥 drog膮 elektroniczn膮 za po艣rednictwem adresu 聽email: sekretariat@lck.art.pl

鈥 telefonicznie pod numerem 76 723 37 00
鈥 pisemnie pod adresem: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica

Inspektor ochrony danych聽osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych mo偶na si臋 skontaktowa膰 drog膮 elektroniczn膮聽za聽po艣rednictwem聽adresu聽email:聽iodo@lck.art.pl,
lub pisemnie na adres: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karli艅skiego Chojnowska 2,聽 59-220 Legnica聽 z dopiskiem 鈥濱ODO鈥

Cele聽przetwarzania聽oraz podstawa聽prawna聽przetwarzania

   1. Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane na聽 potrzeby聽 uczestnictwa w聽 Festiwalu Ch贸ralnym聽 Legnica Cantat,
   2. Podstaw膮 do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym聽 lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi co jest zgodne z art. 6 lit. e Rozporz膮dzenia,
   3. Pa艅stwa dane zwi膮zane z wyst膮pieniami (w艂asno艣膰 intelektualna), oraz wizerunkiem b臋d膮 przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyra偶onej聽 zgody co jest z art. 6 lit. a Rozporz膮dzenia.

Odbiorcy danych

   1. Pani/Pana dane mo偶emy przekazywa膰 innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wy艂膮cznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu dzia艂a艅,
   2. Przetwarzanie Pani/Pana danych uj臋tych w systemach informatycznych mo偶emy powierzy膰 r贸wnie偶 podmiotom obs艂uguj膮cym lub udost臋pniaj膮cym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony b臋dzie tylko i wy艂膮cznie do zakresu zwi膮zanego z realizacj膮 zada艅 w tych systemach, takich jak wdro偶enie, naprawa, konserwacja tych system贸w lub hosting danych i odbywa膰 si臋 mo偶e po zawarciu umowy powierzenia danych,
   3. Pani/Pana dane mo偶emy przekaza膰 r贸wnie偶 innym administratorom przetwarzaj膮cym je we w艂asnym imieniu, takim jak podmioty prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 pocztow膮, kuriersk膮 lub p艂atnicz膮 (banki), jednak偶e tylko w zakresie niezb臋dnym do realizacji zadania zwi膮zanego z celem przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane b臋d膮 przetwarzane w czasie uczestnictwa w Festiwalu Ch贸ralnym Legnica Cantat, oraz b臋d膮 archiwizowane zgodnie z regulacjami obowi膮zuj膮cymi w Legnickim Centrum Kultury. Jednak nie d艂u偶ej ni偶 10 lat.

Prawa聽osoby,聽kt贸rej聽dane聽dotycz膮

   1. Posiada聽 Pani/Pan聽 prawo聽 dost臋pu聽 do聽 tre艣ci聽 swoich聽 danych聽 oraz聽 prawo聽 ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku wyra偶onej zgodny na przetwarzanie danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wp艂ywu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem.
   2. Ma Pani/Pan prawo聽 wniesienia聽 skargi聽 do聽 Prezesa聽 Urz臋du聽 Ochrony聽 Danych聽 Osobowych, gdy聽 uzna聽 Pani/Pan, i偶 przetwarzanie danych osobowych聽 Pani/Pana聽 dotycz膮cych聽 narusza przepisy Rozporz膮dzenia.

Biuro Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3. W celu skorzystania z powy偶szych praw nale偶y skontaktowa膰 si臋 z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane s膮 wy偶ej.

Informacja聽o聽wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne do uczestnictwa w Festiwalu Ch贸ralnym聽 Legnica Cantat.

Informacja聽o聽zautomatyzowanym podejmowaniu聽decyzji,聽w聽tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj膮 procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Masz Pytania?