Ogólnopolski Turniej Chórów

Legnica Cantat 51

19-21 LISTOPADA 2021
Legnica – czerwiec 2021

Regulamin

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną na świecie i wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa dotyczących epidemii COVID-19, organizator Legnica Cantat zmuszony był do przełożenia terminu Festiwalu z 21-23.05.2021r. na 19-21.11.2021r.

§1. CELEM FESTIWALU JEST:

• pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
• doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
• nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów ,
• popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,
• promocja współczesnej literatury chóralnej.

§2. FESTIWAL CHÓRALNY LEGNICA CANTAT

Festiwal zainicjowany został przez nieżyjącego już legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. W ramach Festiwalu odbywają się przesłuchania konkursowe – Turniej Chórów, którego główną nagrodę stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy . Chóry, które zdobędą ją trzykrotnie, otrzymają na własność wierną kopię oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy Turnieju walczą o kopię nr 1.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU

1. Festiwal LEGNICA CANTAT 51 odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2021 r. w Legnicy.
a) Z uwagi na przeniesienie wydarzenia z roku 2020 na rok 2021, wszystkie zespoły zakwalifikowane w lutym 2020 r. zachowują gwarancję uczestnictwa.
b) Organizatorzy ogłaszają nabór dla zespołów niezgłoszonych do lutego 2020 r.
2. Uczestnikami Turnieju Chórów mogą być chóry i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie; młodzieżowe, dziecięce).
3. Zespoły pragnące wziąć udział w Turnieju Chórów przesyłają:
a) wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa,
b) dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy, z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
c) partytury utworów, które chór wykona podczas konkursu.
4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 04.10.2021 r.
5. O zakwalifikowaniu do Turnieju Chórów decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów, a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 05.10.2021 r.
a) kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.
b) Rada Artystyczna ma prawo na wniosek organizatorów lub członków Rady zaprosić do konkursu wybrane zespoły te zwolnione są wówczas z obowiązku nadesłania nagrań, wysyłają tylko partytury konkursowe.
6. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Turnieju Chórów zobowiązane są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 70 zł od osoby.
7. Zespoły zakwalifikowane do udziału w Turnieju Chórów przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów. Pożądane jest ich stylistyczne zróżnicowanie.
8. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).
9. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora z tekstem w języku polskim.
10. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, występ zespołu może zostać przerwany przez Jury.
11. Przesłuchania konkursowe – Turniej Chórów odbędą się 19 listopada (piątek) 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada (sobota) 2021 r.
12. Ze względu na szczególne okoliczności uniemożliwiające organizację festiwalu i przesłuchania konkursowe w formie stacjonarnej zgodnie z zapisami §3. pkt. 11 organizatorzy mogą przyjąć do realizacji i ogłosić najpóźniej do dnia 2 listopada 2021 roku jedno z następujących rozwiązań:
a) przenieść festiwal na inny termin,
b) przeprowadzić przesłuchania konkursowe w formule on-line, o ile umożliwiać to będą warunki techniczne równe dla wszystkich uczestników,
c) przeprowadzić przesłuchania konkursowe w siedzibie chóru lub wskazanej przez chór lokalizacji pod warunkiem, że taki tryb przesłuchań dotyczyć będzie wszystkich uczestników Turnieju; w takim przypadku organizatorzy przedstawią harmonogram przesłuchań konkursowych wszystkim uczestnikom Turnieju nie później, niż 2 listopada 2021 roku,
d) zastąpić przesłuchania konkursowe w ramach turnieju formułą przeglądu i w takim przypadku nie przyznawać nagród regulaminowych,
e) odwołać Festiwal w całości.
13. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony. Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.
14. Zasady udziału zakwalifikowanych zespołów w Turnieju Chórów reguluje umowa między organizatorem a instytucją delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiada osobowość prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu

§4. RADA ARTYSTYCZNA, JURY KONKURSU

1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Festiwalu i Jury Turnieju Chórów złożone z doświadczonych dyrygentów chóralnych, reprezentujących różne środowiska.
2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu Festiwalu i zasad kwalifikacji dopuszczających zgłoszone zespoły do udziału w Turnieju Chórów.
3. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, którego okres kadencji wynosi 3 lata.
4. Przewodniczący Jury proponuje członków Rady Artystycznej oraz Jury, ich powołanie wymaga akceptacji Organizatorów.
5. Jury dokonuje oceny biorących udział w Turnieju Chórów zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
6. Jury dokonuje rozdziału nagród w oparciu o wyniki przesłuchań konkursowych.
7. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.

§5. SYSTEM OCENIANIA

1. Podczas występów Jury oceniać będzie:
a) technikę wokalną i kulturę brzmienia, intonację, rytm;
b) interpretację – właściwe zastosowanie dynamiki, agogiki, barwy, konstrukcji frazy, stylu muzycznego, dramaturgii programu konkursowego, stopień trudności repertuaru;
c) całościowe wrażenie artystyczne – zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci.
2. Oceniając zespół każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.
3. Chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać opinię swojego występu bezpośrednio od Jury, które będzie dostępne po ogłoszeniu wyników przesłuchań konkursowych.

§6. NAGRODY

  1. W konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

a) Grand Prix

Nagroda główna – Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy

10.000 PLN

b) I miejsce

Nagroda
im. Henryka Karlińskiego

6.000 PLN

c) II miejsce

Nagroda Prezydenta
Miasta Legnica

4.000 PLN

d) III miejsce

Nagroda Dyrektora
Legnickiego Centrum Kultury

3.000 PLN

e) Nagrodę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego w Warszawie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.
f) inne nagrody

2. Dyplomy: złote, srebrne, brązowe.
Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:
– złoty dyplom 90 – 100 punktów
– srebrny dyplom 80 – 89,9
– brązowy dyplom 70 – 79,9
– dyplom uczestnictwa – poniżej 70 punktów
3. Spośród chórów , które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej – Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy.
4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.
7. Decyzje Jury są ostateczne.

§7. WARSZTATY, SPOTKANIA I KONCERTY

1. Organizatorzy przewidują dodatkowe warsztaty, spotkania i występy chórów uczestniczących w Festiwalu. Odbędą się one w miejscach wskazanych przez organizatora.
2. Zespoły uczestniczące w Festiwalu zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów wydarzeniach Festiwalu oraz przygotowania stosownego programu.
3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących zostanie przesłany zespołom do 5.10.2021r.

§8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

1. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju zobowiązane są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 70 zł od osoby, przelewem, najpóźniej do dnia 11.10.2021 r. na konto Legnickiego Centrum Kultury:

Santander Bank Polska S.A. O/Legnica, 91 1090 2066 0000 0005 4200 0402

2. Nie wpłacenie opłaty rejestracyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju opłata rejestracyjna nie będzie zwracana.
4. Koszty noclegów i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
5. Koszty przejazdu chóru pokrywają instytucje delegujące.
6. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia szpitalnego.
7. Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
9. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych dokonanych podczas Turnieju a także za ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
10. Rezygnacja z udziału w Turnieju oraz wszystkie zmiany dotyczące liczby członków zespołów, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone pisemnie do biura organizacyjnego najpóźniej do dnia 11.10.2021 r. Niedotrzymanie wymienionych warunków spowoduje obciążenie instytucji delegującej kosztami zarezerwowanych noclegów i wyżywienia.
11. Zgłoszenie zespołu do Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela:

Paulina Wrzeszcz
tel: (76) 72 33 702
kom: 501 651 831
e-mail: paulina.wrzeszcz@lck.art.pl
Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2

Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Legnickie Centrum Kultury informuje, że:
Administratorem danych wszystkich członków zespołów zgłoszonych do udziału w Festiwalu, jest Legnickie Centrum Kultury z siedzibą przy ul., Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iodo@lck.art.pl.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest działanie na rzecz Państwa w celu zawarcia umowy
i realizacji niniejszej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.
Dostęp do Państwa danych mogą mieć firmy realizujące, na rzecz Administratora, zadania, które wymagają dostępu do danych osobowych, jednak wyłącznie po zawarciu umowy powierzenia danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych jest konieczne do zawarcia umowy.
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.

Masz Pytania?