Klauzule informacyjne

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem” informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica.
Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: sekretariat@lck.art.pl
telefonicznie pod numerem: 76 723 37 00
lub pisemnie:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną za
pośrednictwem adresu email: iodo@lck.art.pl,
lub pisemnie na adres:
Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica z dopiskiem „IODO”
Państwa dane będą przetwarzane w celu informowania o koncertach, wystawach i innych wydarzeniach kulturalnych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia promocji działań artystycznych, edukacyjnych i rozpowszechniania kultury na terenie miasta Legnica.
Podstawą prawną przewarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679 czyli, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Legnickie Centrum Kultury nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na potrzeby wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora i jest zgodne z zakresem działalności LCK, jednocześnie proces przetwarzania danych jest niezbędny , aby Legnickie Centrum Kultury mogło dostarczać odbiorcom wydarzeń kulturalnych informacje w zakresie organizowanych wystaw, koncertów, imprez kulturalnych i działalności edukacyjnej.

Informujemy, że dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz w sposób automatyczny w celu dostarczania odbiorcom wydarzeń kulturalnych organizowanych przez LCK kompleksowej informacji o działaniach i wydarzeniach kulturalnych oraz edukacyjnych realizowanych przez Legnickie Centrum Kultury, jak również w celach statystycznych.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez odbiorów wydarzeń kulturalnych organizowanych przez LCK.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego przez okres niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym czyli rozpowszechniania kultury na terenie miasta Legnica.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.