2020

Konkurs Kompozytorski

im. Henryka Karlińskiego

Konkurs kompozytorski Legnica Cantat 51 – wyniki

Jury konkursu kompozytorskiego LEGNICA CANTAT 51 w składzie:

prof. Grażyna Pstrokońska – Nawratil – przewodnicząca,

prof. Stanisław Krawczyński,

prof. Dariusz Dyczewski,

obradowało w dniu 28 lutego 2020 r. w Akademii Rycerskiej w obecności dyrektora Legnickiego Centrum Kultury Grzegorza Szczepaniaka, oraz sekretarza – Agnieszki Kubik.

Jury oceniało zgłoszone partytury według kryteriów określonych w regulaminie, biorąc pod uwagę przede wszystkim utwory możliwe do wykonania przez chór amatorski, a także muzykę uwzględniającą możliwości wykonawcze głosu.

Do konkursu zgłoszono 17 partytur, wszystkie były zgodne z wymogami regulaminu i prezentowały wyrównany, wysoki poziom.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda utwór „Getsemani”, Joanna Widera z Siemianowic Śląskich,
II nagroda utwór „Są takie chwile”, Łukasz Urbaniak z Bydgoszczy,
III ex. nagroda utwór „Witaj Królowo Niebieska”, Michał Sołtysik z Otwocka,
III ex. nagroda utwór „Mozaika ludowa”, Zbigniew Słowik z Żyrardowa,
Wyróżnienie ex.i dyplom utwór „Kolęda Staropolska Wiwat, wiwat zaśpiewajmy”, Paweł Łukowiec z Kielc,
Wyróżnienie ex.i dyplom utwór „Samowolka”, Dominika Massloch z Torunia,
Wyróżnienie ex.i dyplom utwór „Podróż w naturę”, Katarzyna Danel z Poznania.

Jury rekomenduje wykonanie utworów nagrodzonych i wyróżnionych, podczas Festiwalu Chóralnego Legnica Cantat lub innych festiwali chóralnych.

 

 

 

Regulamin

I. KONKURS

1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2018 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, kompozycja nagrodzona I miejscem zostanie wykonana podczas Festiwalu Chóralnego LEGNICA CANTAT 51.

II. TEMAT

1. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych i wskazanych w pkt. II. 4 instrumentów perkusyjnych), do tekstu w języku polskim.
2. Tematyka utworu dowolna – religijna lub świecka.
3. W kompozycji dopuszczalne jest użycie następujących instrumentów perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbales, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
4. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic.
5. Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

III. NAGRODY

  1. Trzy nagrody:

I nagroda

2500 PLN

II nagroda

1500 PLN

III nagroda

500 PLN

Wysokość nagrody jest kwotą brutto.
2. Prawykonanie zwycięskiego utworu (I nagroda) nastąpi w 2021 roku podczas Festiwalu Chóralnego LEGNICA CANTAT 51.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY

1. Dyrektor konkursu powołuje trzyosobowe Jury konkursu, do którego zapraszani są wybitni specjaliści z zakresu kompozycji chóralnych i chóralistyki.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 2021 roku podczas Festiwalu Chóralnego LEGNICA CANTAT 51.

V. ZGŁOSZENIA

1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem słownym lub cyfrowym.
2. Partytura powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.1. Pocztą tradycyjną – partytura powinna być złożona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF. Partytura może być spięta jedynie zszywaczem.
2.2. Pocztą elektroniczną – partytura powinna zostać przesłana w formacie PDF. Za skutecznie przesłaną partyturę uznajemy tylko taką, której nadejście potwierdzimy e-mailem zwrotnym na adres, z którego przyszła.
3. Obowiązuje komputerowy skład nut.
4. Możliwe jest dołączenie do partytury nagrania zapisu nutowego, jednak brak nagrania nie wpłynie na ocenę Jury.
5. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę (poczta tradycyjna) lub plik (jako załącznik w poczcie elektronicznej) oznaczoną/oznaczony tym samym godłem, zawierającą/zawierający następujące dane:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, adres e-mailowy,
e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 30.09.2018 r.
5.1. Wszystkie informacje dotyczące kompozytora będą utajnione do momentu rozstrzygnięcia konkursu przez Jury.
6. Partytury należy nadsyłać na następujący adres:
Legnickie Centrum Kultury
59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2, lub:
konkurskompozytorski@lck.art.pl
Z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT
7. Termin nadsyłania partytur upływa 12 lutego 2020 r. Decyduje data wpływu do organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.

Masz Pytania?