Regulamin

Regulamin

Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy . Chóry, które ją trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopię oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy turnieju walczą o kopię nr 1.

Celem Turnieju jest:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
 • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
 • nawiązywanie kontaktów , wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów,
 • popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,
 • promocja współczesnej literatury chóralnej.

Warunki uczestnictwa w Turnieju

 1. Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 50 odbędzie się w dniach 24 maja – 2 czerwca 2019 r. w Legnicy .
 2. Uczestnikami Turnieju mogą być chóry i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).
 3. Zespoły pragnące wziąć udział w Turnieju przesyłają:
  • wypełnioną komputerowo kartę uczestnictwa,
  • dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiego twórcy, z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
  • partytury utworów , które chór wykona podczas konkursu.
 4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2019 r .
 5. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów , a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 28.02.2019 r. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.
 6. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów . Pożądane jest, aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany .
 7. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).
 8. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się kompozycja Stanisława Moniuszki, w związku z obchodami Roku Moniuszkowskiego (2019). Repertuar konkursowy może zawierać więcej utworów polskich kompozytorów z tekstem w języku polskim.
 9. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, występ Chóru może zostać przerwany przez Jury .
 10. Przesłuchania konkursowe odbędą się 1 czerwca (sobota) 2019 r.
 11. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony . Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.
 12. Zasady udziału zakwalifikowanych chórów w OTCh Legnica Cantat reguluje umowa między organizatorem a instytucją delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiada osobowość prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu

Rada Artystyczna, Jury konkursu

 1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Turnieju złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych reprezentujących różne środowiska.
 2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Turnieju.
 3. Organizatorzy powołują Jury konkursu złożone z wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych.
 4. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Jury dokonuje rozdziału nagród, w oparciu o wyniki konkursu.
 6. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.

System oceniania

 1. Występy chórów będzie oceniać powołane przez organizatorów Jury na podstawie następujących kryteriów:
  • technika - technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm
  • interpretacja - właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, agogiki, barwy, konstrukcja frazy, styl muzyczny, interpretacja, dramaturgia programu konkursowego, stopień trudności repertuaru
  • całościowe wrażenie artystyczne - zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci
 2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.
 3. Zainteresowane chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać pisemną ocenę swojego występu od każdego Jurora Turnieju.

Nagrody

 1. W Turnieju zostaną przyznane następujące nagrody:
   • Grand Prix Nagroda Główna Rubinowa Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy - 10.000 PLN
   • I miejsce Nagroda im. Henryka Karlińskiego - 5.000 PLN
   • II miejsce Nagroda Prezydenta Miasta Legnica - 3.000 PLN
   • III miejsce Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury - 2.000 PLN
   • Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego
 2. Dyplomy: złote, srebrne i brązowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:
  • złoty dyplom 90 - 100 punktów
  • srebrny dyplom 75 - 89,9
  • brązowy dyplom 60 - 74,9
  • dyplom uczestnictwa - poniżej 60 pkt
 3. Spośród chórów, które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej - Rubinowej Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy. Miejsca I, II i III otrzymają chóry z najwyższą punktacją.
 4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
 6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.
 7. Decyzje Jury są ostateczne.

Spotkania i koncerty

 1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Turnieju. Odbędą się one na Rynku Legnickim oraz Kościołach legnickich.
 2. Zespoły uczestniczące w turnieju zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Turnieju i przygotowania stosownego programu.
 3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących konkursowi, który zostanie zespołom do 30.04.2015 r.

Postanowienia ogólne

 1. Uroczysta inauguracja oraz koncerty konkursowe odbędą się 23 maja 2015 (sobota). Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia wieczorem.
 2. Koszty noclegów i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
 3. Koszty przejazdu chóru pokrywają instytucje delegujące.
 4. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia szpitalnego.
 5. Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
 7. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych dokonanych podczas Turnieju a także za ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
 8. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa, a ich członkowie - zestaw materiałów informacyjnych.
 9. Rezygnacja z udziału w Turnieju oraz wszystkie zmiany dotyczące liczby członków zespołów, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone pisemnie do biura organizacyjnego najpóźniej do dnia 30.04.2015 r. Niedotrzymanie wymienionych warunków spowoduje obciążenie instytucji delegującej kosztami zarezerwowanych noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Kubik tel: (76) 72 33 700 fax: (76) 723 32 82
e-mail: agnieszka.kubik@lck.art.plLegnickie Centrum Kultury 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
ltsk

Honorowy Patronat
Prezydenta Legnicy
Tadeusza Krzakowskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego