Regulamin

Regulamin

Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Zdobyta trzykrotnie staje się własnością chóru. W latach 1967-1986 była to Brązowa Lutnia, którą otrzymał na własność Chór Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Jana Szyrockiego. W latach 1987-1997 chóry ubiegały się o Srebrną Lutnię, którą ostatecznie zdobył Chór "Collegium Musicum" z Olsztyna pod dyrekcją Janusza Wilińskiego. W latach 1998 - 2009 "walka" toczyła się o Złotą Lutnię, którą zdobył ostatecznie Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej PRO FORMA z Olsztyna pod dyrekcją Marcina Wawruka. Obecnie przedmiotem rywalizacji jest Rubinowa Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy.

 

Celem Turnieju jest:

– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
– nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów,
– popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,
– promocja współczesnej literatury chóralnej.

Warunki uczestnictwa w Turnieju

 1. Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 47 odbędzie się w dniach
  27-29 maja 2016 r. w Legnicy.
 2. Uczestnikami Turnieju mogą być chóry amatorskie i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce)
 3. Zespoły pragnące wziąć udział w Turnieju powinny przesłać:
  - wypełnioną czytelnie (komputerowo lub na maszynie) kartę uczestnictwa,
  - nagranie CD lub DVD trzech utworów a′cappella z w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiej, z tekstem w języku polskim
  - partytury utworów, które chór wykona podczas konkursu.
 4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2016 r.
 5. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów, a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 26.02.2016 r. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.
 6. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju zobowiązane są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 40 zł od osoby, przelewem, najpóźniej do dnia 30.04.2016 r. na konto Legnickiego Centrum Kultury:
  Bank Zachodni WBK S.A. O/Legnica, 91 1090 2066 0000 0005 4200 0402
 7. Nie wpłacenie opłaty rejestracyjnej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju opłata rejestracyjna nie będzie zwracana.
 9. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów. Pożądane jest aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany.
 10. Dopuszcza się wykonanie jednego dzieła z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).
 11. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora z tekstem w języku polskim.
 12. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu występ chóru może zostać przerwany przez Jury.
 13. Przesłuchania konkursowe odbędą się 28 maja (sobota) 2016 r.
 14. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony.

Rada Artystyczna, Jury konkursu

 1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Turnieju złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych reprezentujących różne środowiska.
 2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Turnieju.
 3. Organizatorzy powołują Jury konkursu złożone z wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych.
 4. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Jury dokonuje rozdziału nagród, w oparciu o wyniki konkursu.
 6. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.

System oceniania

 1. Występy chórów będzie oceniać powołane przez organizatorów Jury na podstawie następujących kryteriów:
  1. technika - technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm
  2. interpretacja - właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, agogiki, barwy, konstrukcja frazy, styl muzyczny, interpretacja, dramaturgia programu konkursowego, stopień trudności repertuaru
  3. całościowe wrażenie artystyczne - zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci
 2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.
 3. Zainteresowane chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać pisemną ocenę swojego występu od każdego Jurora Turnieju.

Nagrody

 1. W Turnieju zostaną przyznane następujące nagrody:
   • Grand Prix Nagroda Główna Rubinowa Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy - 10.000 PLN
   • I miejsce Nagroda im. Henryka Karlińskiego - 5.000 PLN
   • II miejsce Nagroda Prezydenta Miasta Legnica - 3.000 PLN
   • III miejsce Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury - 2.000 PLN

  Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego

 2. Dyplomy: złote, srebrne i brązowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:
  • złoty dyplom 90 - 100 punktów
  • srebrny dyplom 75 - 89,9
  • brązowy dyplom 60 - 74,9
  • dyplom uczestnictwa - poniżej 60 pkt
 3. Spośród chórów, które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej - Rubinowej Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy. Miejsca I, II i III otrzymają chóry z najwyższą punktacją.
 4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
 6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.
 7. Decyzje Jury są ostateczne.

Spotkania i koncerty

 1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Turnieju. Odbędą się one na Rynku Legnickim oraz Kościołach legnickich.
 2. Zespoły uczestniczące w turnieju zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Turnieju i przygotowania stosownego programu.
 3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących konkursowi, który zostanie zespołom do 30.04.2015 r.

Postanowienia ogólne

 1. Uroczysta inauguracja oraz koncerty konkursowe odbędą się 23 maja 2015 (sobota). Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia wieczorem.
 2. Koszty noclegów i wyżywienia pokrywają organizatorzy.
 3. Koszty przejazdu chóru pokrywają instytucje delegujące.
 4. Uczestnicy Turnieju zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia kosztów leczenia szpitalnego.
 5. Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
 7. Za udział w koncertach, nagraniach radiowych i telewizyjnych dokonanych podczas Turnieju a także za ich dalsze odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry i dyrygenci nie otrzymują honorarium.
 8. Wszystkie zespoły biorące udział w Turnieju otrzymają dyplomy uczestnictwa, a ich członkowie - zestaw materiałów informacyjnych.
 9. Rezygnacja z udziału w Turnieju oraz wszystkie zmiany dotyczące liczby członków zespołów, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone pisemnie do biura organizacyjnego najpóźniej do dnia 30.04.2015 r. Niedotrzymanie wymienionych warunków spowoduje obciążenie instytucji delegującej kosztami zarezerwowanych noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Kubik tel: (76) 72 33 700 fax: (76) 723 32 82
e-mail: agnieszka.kubik@lck.art.pl

Legnickie Centrum Kultury 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2

ltsk

Honorowy Patronat
Prezydenta Legnicy
Tadeusza Krzakowskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego